left-triangleup-triangleright-triangleright-arrowdown-trianglemenu-thinright-pointerdown-arrowcross-thinleft-arrow
Tekst
Ruth Astrid Sæter
Foto
Sune Eriksen

Det er ikke et hvilket som helst oppdrag Bane NOR Eiendom, en av Norges største eiendomsaktører, har fått. Vi snakker tre oppdrag på én gang, faktisk.

– Vi skal utvikle og forvalte eiendom og på den måten bidra positivt til byer og tettsteder. Så skal vi skape gode serviceanlegg for dem som bruker jernbanen, både reisende og operatører. Sist, men ikke minst skal vi skape verdier for Bane NOR og samfunnet.

etter Eiken, administrerende direktør i Bane NOR Eiendom, er tydelig på hva samfunnsoppdraget er. Ett år er gått siden eiendomsselskapet ROM Eiendom tok farvel med NSB-konsernet og ble innlemmet i det store infrastrukturforetaket Bane NOR, som ledd i jernbanereformen.


Større muskler

– Vil du si at dere i Bane NOR Eiendom har fått mer muskler og dermed også større påvirkningsmulighet?

– Ja, åpenbart. Organisasjonen er blitt større, og vi har fått et tydeligere og politisk godt forankret samfunnsoppdrag, sier Eiken.

– Hvordan skjøtter dere denne «nye» makten til fellesskapets beste?

– Først og fremst har vi nå samlet, og er i ferd med å få oversikt over, hele jernbanens eiendomsmasse. Vi har blant annet Norges lengste tomt, hele 5000 kilometer lang. Totalt har porteføljen en verdi på 46 milliarder kroner, inkludert alle grunneiendommer og bygninger. Denne eiendomsmassen forvalter og utvikler vi etter profesjonelle, forretningsmessige prinsipper. Det innebærer at vi vurderer hva det er hensiktsmessig å eie selv, hva vi bør selge og hva vi skal utvikle. Vi driver tilstandsbasert og proaktivt vedlikehold av hele porteføljen, forteller Eiken og legger til:

«Vi vet at vi har et stort ansvar, for det vi gjør får så store ringvirkninger.»

– Ambisjonen vår er klar. Vi skal gjøre det mer attraktivt å bruke tog og skape verdier til jernbanen. Dette skal vi gjøre ved å drive knutepunktutvikling og bidra til god by- og stedsutvikling. Vi vet at vi har et stort ansvar, fordi det vi gjør får så store ringvirkninger. Derfor må vi være offensive og åpne om de valgene vi tar og de økonomiske vurderingene vi gjør.


Åpenhet og samarbeid

– Er dere ikke åpne nok i dag?

– Jeg tror vi, og også Bane NOR-konsernet generelt, kan vinne mye på å bli mer åpne. Vi må gi folk en bedre forståelse av de vurderingene og valgene vi gjør. Nå opplever vi forat enkelte tror at Bane NOR velger hvor nye togstasjoner skal lokaliseres, med det for øye å maksimere profitten ved eiendomsutvikling. Slik er det selvsagt ikke. Det ligger alltid en politisk føring og en samfunnsøkonomisk kost-/nyttevurdering bak et stasjonsvalg. Vurderingen gjøres helt uavhengig av hvilke inntekter vi i Bane NOR Eiendom vil kunne få fra eiendomsutvikling i fremtiden. Vi må kommunisere og samarbeide godt med omgivelsene våre – dette hadde vi i ROM Eiendom som et viktig prinsipp.

– Du er jo generelt opptatt av samarbeid – med hvem og hvordan?

– I Bane NOR Eiendom samarbeider vi med en rekke aktører. Det er særlig viktig å samarbeide godt med de kommunene hvor vi har prosjekter. Vi kan bare få til noe hvis kommunen har en ordentlig tverrpolitisk forankret visjon for hvordan byen eller stedet skal utvikles.


Det gode urbane liv

– Fortetting ser fortsatt ut til å være et mantra for enhver byutvikler. Men er det automatisk god byutvikling å fortette i høyden?

– Alle bygg skal ikke ha 30 etasjer eller mer, men vi må være bevisst på hvilken profil vi vil gi byen og stedet. London er et godt eksempel på en by som bygger karakteristisk. Der har de bygget veldig høyt rundt noen knutepunkter, for å kunne bevare en lav bebyggelse andre steder. Jeg tror på differensiering og at vi for eksempel rundt Oslo S tåler å ha en del høye bygg. Politikerne må være sterke nok til å sette grenser for hvor høyt det kan bli. Så må vi utbyggere bli flinkere til å lage liv på bygulvet. Der har vi et forbedringspotensial. Vi må gjøre byggene mer utadvendte og ha en god miks av boliger, næring og service, slik at det er liv på bakkeplan gjennom hele døgnet. Da får vi uten tvil det gode urbane liv, mener Eiken.


Klare for konkurranse

Med den store jernbanereformen følger også større grad av konkurranse på flere felt:

– Flere togstrekninger blir konkurranseutsatt, og det håper jeg vil gi oss nye muligheter som serviceleverandør på stasjonene. Jeg håper at togoperatørene er villige til å tenke passasjerkomfort i tillegg til pris. En mulighet kan være å etablere et loungetilbud til passasjerer som er villige til å betale for en slik tjeneste, for eksempel forretningsreisende som bruker togreisen og eventuell ventetid til å jobbe, sier Eiken og fortsetter:

– Et annet område der vi vil merke endringer som følge av økt konkurranse, er på verkstedsiden. Vi rår over 211 000 kvadratmeter fordelt på 14 verksteder landet rundt. Før hadde vi 40-årskontrakter med operatørene. I dag nærmer vi oss mer en modell med utleie av spormetertimer. Altså at operatørene betaler for den faktiske tiden de har toget sitt på verkstedet hos oss. Det stiller helt nye krav til kostnadseffektivitet hos oss. Men dette visste vi ville komme, og vi har forberedt oss godt. Jeg tror konkurranse er bra, og vi er klare.

Har du også lest disse?

Knutepunkt for alle

Bærekraft og business kan gå hånd i hånd – iallfall når man utvikler knutepunkt.

Les mer

Et felles ansvar

Når man rår over store eiendommer, setter man også store spor. Derfor får det effekt når Bane NOR Eiendom tar miljøansvar.

Les mer

Fasetter av et jernbaneliv

Fra det minste relé til Norges største knutepunkt. Variasjonen er stor blant de 2850 byggene og stasjonene som Bane NOR Eiendom drifter og forvalter. Felles for alle byggene er at de forvaltes profesjonelt.

Les mer

Tilpasser seg morgendagen

Gamle verksteder bygges om – og nye verksteder blir etablert. Slik ruster Bane NOR Eiendom seg for utviklingen i jernbanemarkedet.

Les mer

Effektiv hightech

Ingen hype, bare nytte. Det er tanken når Bane NOR Eiendom tester ut ny teknologi, og eventuelt tar den i bruk.

Les mer

Året som gikk

Utvalgte høydepunkter i Bane NOR Eiendoms virksomhet fra januar 2017 til mars 2018.

Les mer